เกี่ยวกับ

HISTORY

           บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ด้วยความมุ่งมั้นของคณะผู้บริหารทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนประกอบประเภทต่างๆ

            บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท มีฐานการผลิตที่บางบอนเป็นที่แรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้ย้ายมาที่ บางประกง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

           สินค้าของบริษัทเกียรติเจริญฯ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งองค์และลูกค้าของเรา ทำให้บริษัทฯ พัฒนาทั้งด้านการผลิตและด้านคุณภาพ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

CEO VISION

CEO

           บริษัทของเราดำเนินธุรกิจด้านผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ วิธีการบริหารงานของเราเป็นสากลและมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสาน เพราะเราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์และยุติธรรม ไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีหลักข้อนี้เป็นที่ตั้ง

           ซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต้องมีในทุกระดับ เราเอาใจใส่พนักงานทุกคนเหมอนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับแรงงานในตลาด มีการประเมิลผลการทำงานที่เป็นระบบและเป็นธรรม มีเหตุผลเสมอ ไม่วัดผลงานด้วยความรู้สึก

           พนักงานเป็นส่งชี้ชัดความสำเร็จ ทุกคนต้องมีความรู้ในสายงาน ความเก่งสามารถฝึกฝนและรียนรู้ตามทันกันได้ การพัฒนาจะทำให้เราสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ทำให้เราก้าวหน้าและก้าวสู่ความสำเร็จ

           เราวางแผนการเติบโตของธุรกิจนั้นเราควรจะประมวลสถานการณ์ว่ากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เป็นอย่างไร มีอะไรเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะส่งผลต่อเราบ้าง เช่น ขณะนี้ประเทศเรามีปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัวเร็วเกินไป จะส่งผลต่อธุรกิจเราอย่างไร และจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อสร้างภูมิคุ้มากันให้ธุรกิจของเราโดยไม่ตั้งอยู่บนความประมาท

            การสร้างผลกำไรก็เช่นกัน ต้องยืดหลักความซื่อสัตรย์และความยุติธรรม โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความพอเพียงของผลกำไร ซึ่งต้องมาจากความซื่อสัตย์และยุติธรรม

CHART

chart